Розділи: Актуально

Кратал – ефективна і безпечна складова лікування серцево-судинних захворювань

На сьогодні патологія серцево-судинної системи займає лідируючі позиції в загальній структурі захворюваності, інвалідизації та смертності населення. Прискорений темп життя, соціально-економічні проблеми, несприятлива екологічна ситуація, психоемоційні стреси і перенапруження, безсумнівно, чинять негативний вплив на стан здоров’я людей, особливо працездатного віку. Висока поширеність кардіоваскулярних захворювань, у т.ч. ішемічної хвороби серця (ІХС), зумовлює актуальність пошуку найбільш клінічно ефективних і безпечних препаратів для цієї категорії пацієнтів.
На фоні бурхливого розвитку хімічної промисловості та появи в медичному арсеналі нових синтетичних лікарських засобів з кожним роком дедалі більшим попитом користуються препарати рослинного походження. Вони містять комплекси біологічно активних речовин, що близькі за своєю структурою до метаболітів організму людини, оптимально сумісні з ним, мають більш низькі токсичність і алергенність порівняно з синтетичними сполуками. Саме тому рослинні препарати не сприймаються організмом як чужорідні і, як правило, не викликають побічних ефектів (Мамчур Ф.І., 1984; Шабров А.В. и соавт., 2003).
До рослинних лікарських засобів з доведеними кардіопротективними властивостями належить препарат Кратал виробництва ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ». Кратал – комбінований кардіологічний засіб, створений на основі рослинної сировини (густого екстракту плодів глоду 43 мг і густого екстракту кропиви собачої 87 мг), а також компонента з метаболічною дією – амінокислоти таурину (867 мг). В обох екстрактах переважають флавоноїди та їх глікозиди, а також органічні сполуки різної хімічної будови, однак фармакологічна дія більшості з них має спрямований кардіотропний характер (Бугаєнко В.В. та співавт., 1999).
У ході експериментальних і клінічних досліджень встановлено помірно виражену кардіотонічну дію, антиангінальний, антиаритмічний, антиагрегантний, седативний ефект препарату. Саме комплекс біологічно активних речовин у складі Краталу приводить до синергізму терапевтичної дії окремих його компонентів, що обумовлює широкі можливості для його використання (Горчакова Н.А., 2001).
Важливою складовою Краталу є таурин – небілкова сірковмісна b-амінокислота (аміноетансульфонова кислота) (Бугаєнко В.В. та співавт., 1999). На відміну від інших амінокислот в організмі ссавців таурин не метаболізується і не вбудовується в клітинні білки, будучи найбільш поширеною вільною амінокислотою у багатьох тканинах, включаючи мозок, м’язову тканину і міокард. Широкий спектр дії таурину обумовлений його метаболітною природою та регулюючим впливом цієї сполуки на функціональний стан органів і систем організму, а також різні види обміну речовин (Чекман І.С. та співавт., 2002).
Таурин бере безпосередню участь, насамперед, у метаболічних процесах вуглеводного і білкового обміну, в підтримці гомеостазу внутрішньоклітинної концентрації кальцію і натрію, регуляції клітинного об’єму, стабілізації клітинної мембрани, нейромодуляції, вазодилатації, серцевій діяльності, процесах навчання і пам’яті. Таурин володіє антиатерогенною та гіпотензивною дією (Xu Y.J. et al., 2008; Roysommuti S. et al., 2009). Його нейропротекторний ефект проявляється в покращенні мозкового кровообігу, когнітивних функцій, усуненні невротичної симптоматики і соматовегетативних порушень у хворих з органічними ураженнями головного мозку (Чекман І.С., 2002). Таурин зменшує прояви інтоксикації, викликаної застосуванням серцевих глікозидів, шляхом потенціювання їх нормалізуючого впливу на енергетичний баланс міокарда (Горчакова Н.А., 2001).
Результати досліджень свідчать, що сприятлива дія таурину на серцево-судинну систему пов’язана з реалізацією різноманітних механізмів, що включають поліпшення ліпідного профілю, модуляцію концентрації вільного Ca2+ у цитозолі, антиоксидантний ефект та антагонізм з ангіотензином ІІ (Xu Y.J. et al., 2008). Помірно виражена пряма кардіотонічна дія таурину обумовлена не лише збереженням енергетичних ресурсів міокарда, необхідних для процесу скорочення, але й прямим впливом на скоротливі білки міокарда, підвищенням вмісту іонізованого кальцію в кардіоміоцитах і разом із тим перешкоджанням перевантаженню мітохондрій іонами Ca2+.
Не менш важливими є гіпохолестеринемічні властивості таурину, завдяки яким він підсилює біотрансформацію холестерину в жовчні кислоти. При цьому збільшена кількість жовчних кислот може підвищити виведення холестерину з організму (Yokogoshi Н. et al., 1999). В експерименті встановлено, що таурин гальмує секрецію одного з основних факторів ризику атеросклерозу та ІХС – аполіпопротеїну В – незамінного структурного компонента ліпопротеїнів низької та дуже низької щільності (Yanagita Т. et al., 2008).
Вазодилатуючу дію таурину пов’язують з підвищенням вмісту простацикліну, а покращення кровообігу на фоні його застосування – з антиагрегантним ефектом.
Препарати глоду здавна широко застосовують в кардіологічній практиці. Рідкий екстракт і настоянка з плодів глоду завдяки вмісту тритерпенових кислот (олеїнової, урсолової, кратегової) посилюють коронарний і мозковий кровообіг, підвищують чутливість міокарда до дії серцевих глікозидів. Глід помірно підвищує скоротливість міокарда і знижує його збудливість. Плоди глоду містять флавоноїди, ацетилхолін, дубильні речовини, фітостерини, що обумовлює антиоксидантний ефект створених на їх основі препаратів, а також здатність нормалізувати сон і сприятливо впливати на загальний стан організму (Горчакова Н.А., 2001).
Глід приводить до розширення периферичних та коронарних артерій, покращує кровопостачання і метаболізм міокарда (Zhang Z. et al., 2002; Verma S.K. et al., 2007). Екстракт його плодів, що володіє кардіопротекторними, гіпотензивними та гіпохолестеринемічними властивостями (Zhang Z. et al., 2001), призначають при різних серцево-судинних захворюваннях (аритмії, серцева недостатність, «серцева слабкість») (Bernatoniene J. et al., 2009). Традиційно плоди глоду також використовують при пароксизмальній тахікардії, артеріальній гіпертензії, атеросклерозі та облітеруючому тромбоангіїті (Barnes J. et al., 2007). Флавоноїди і проантоціанідини глоду чинять інгібуючу дію на ангіотензинперетворюючий фермент (АПФ) (Lacaille-Dubois V. et al., 2001), забезпечують кардіопротекторний ефект за рахунок зменшення потреби міокарда в кисні (Verma S.K. et al., 2007). Пригнічення АПФ також приводить до зменшення вазоконстрикції та зниження артеріального тиску. На додаток до гіпотензивного ефекту флавоноїди і тритерпени глоду мають сечогінну дію (Білозір М.Й., Новіков В.П., 2008).
Плоди глоду покращують функцію серцево-судинної системи частково за рахунок їх впливу на ліпідний обмін. Показано, що глід знижує рівень загального холестерину в сироватці крові, холестерину ліпопротеїнів низької щільності і тригліцеридів у пацієнтів з гіперліпідемією.
Препарати глоду малотоксичні, не виявляють кумулятивних властивостей, не викликають побічної дії і добре переносяться (Мамчур Ф.І., 1984; Чекман І.С. та співавт., 2002; Barrett M., 2004; Білозір М.Й., Новіков В.П., 2008).
Настоянка кропиви собачої, що випускається хіміко-фармацевтичною промисловістю, також містить алкалоїди, дубильні речовини, ефірну олію, сапоніни та інші фізіологічно активні речовини, які проявляють седативну дію, пов’язану з посиленням процесів гальмування і зниженням збудливості ЦНС (Горчакова Н.А., 2001). Крім того, такий склад фізіологічно активних речовин обумовлює седативну, протисудомну, антиангінальну, гіпотензивну, спазмолітичну, сечогінну дію (Чекман І.С. та співавт., 2002). Трава кропиви собачої також чинить м’який кардіотонізуючий вплив (Matkowski А., Piotrowska М., 2006). Глюкорамнозид кропиви собачої уповільнює серцевий ритм, знижує артеріальний тиск, виявляє седативну дію. Флавоноїди, іридоїди, стероїди відповідають за спазмолітичні, седативні та гіпотензивні властивості. Протисклеротична дія цієї сполуки обумовлена наявністю в її складі тритерпенів (Білозір М.Й., Новіков В.П., 2008).
Для кардіопротекторного ефекту важливими є антиоксидантні властивості трави кропиви собачої, які починають проявлятися лише в умовах окисного стресу, селективно захищаючи активність супероксиддисмутази і глутатіонпероксидази, при цьому пригнічуючи формування малонового диальдегіду, особливо в гострій фазі інфаркту міокарда (Sun J. et al., 2005).
В експериментах встановлено відсутність токсичності екстракту кропиви собачої (Мамчур Ф.І., 1984).
Результати клінічних досліджень свідчать про доцільність включення препарату Кратал до комплексних схем лікування ІХС в поєднанні з антагоністами іонів кальцію, блокаторами b-адренорецепторів, органічними нітратами, інгібіторами АПФ. Можливе також призначення Краталу у вигляді монотерапії пацієнтам з нейроциркуляторною дистонією (Бугаєнко В.В. та співавт., 1999). Препарат слід приймати per os по 1-2 таблетки 3 рази на добу перед їдою. Тривалість курсу лікування встановлює лікар.
При вивченні ефектів Краталу було встановлено, що у хворих на ІХС, поєднану з м’якою артеріальною гіпертензією, препарат знижує систолічний та діастолічний артеріальний тиск з наступною його стабілізацією, сповільнює ЧСС через 10-20 днів прийому, зменшує потребу міокарда в кисні за рахунок оптимізації його роботи, збільшує фракцію викиду лівого шлуночка. Спостерігається підвищення ефективності базисної терапії при додаванні до неї Краталу.
Доцільно включати Кратал до схеми лікування ІХС у зв’язку з його потенціюючим впливом у комбінації з нітратами пролонгованої дії, вазодилататорами, серцевими глікозидами і сечогінними засобами (Горчакова Н.А., 2001).
При нейроциркуляторній дистонії призначення Краталу у якості монотерапії при частих вегетосудинних кризах дозволило знизити їх частоту і тяжкість, покращити загальне самопочуття. У пацієнтів минало відчуття тривоги, дратівливість, покращився сон, зменшилася кількість епізодів кардіалгії, головного болю, нападів серцебиття (Кравченко І.Г., 1995; Лутай М.І., 1999).
При проведенні клінічних досліджень не було виявлено побічних ефектів Краталу. Препарат не впливав на показники загального та біохімічного аналізу крові (загальний білок, білірубін, сечова кислота, холестерин, тригліцериди, активність АЛТ, АСТ) у пацієнтів з ІХС та артеріальною гіпертензією (Горчакова Н.А., 2001).
Зважаючи на наведені результати численних досліджень, призначення рослинного препарату Кратал на основі екстрактів глоду і кропиви собачої, а також амінокислоти таурину є високоефективним і цілком безпечним лікувальним підходом у хворих кардіологічного профілю.

Підготувала Марина Малєй

Наш журнал
у соцмережах:

Випуски за 2013 Рік

Зміст випуску 3 (62), 2013

 1. О.А. Глиняна

 2. Н.Т. Ватутин, Н.В. Калинкина, Е.В. Кетинг и др.

 3. С.М. Стаднік

 4. Е.А. Широков

 5. В.Н. Минеев, В.И. Трофимов, Е.А. Бручкус и др.

Зміст випуску 2 (61), 2013

 1. В.В. Косарев, С.А. Бабанов

 2. Н.А. Кравчун

 3. Т.В. Мироненко, О.Ю. Рыбалка, Е.Г. Леонова

 4. Д.Д. Иванов

 5. С.М. Стаднік

 6. Л.Б. Лазебник, О.М. Михеева, И.А. Комиссаренко

 7. Н.В. Стуров

 8. С.О. Дикуха

Зміст випуску 1 (60), 2013

 1. И.И. Князькова, А.Н. Беловол, А.И. Цыганков

 2. И.И. Князькова

 3. М.Р. Кузнецов, С.В. Родионов, А.О. Вирганский и др.

 4. Н.Т. Ватутин, Н.В. Калинкина, Е.В. Ещенко